Microsoft เตือน Windows 10 Anniversary Update บน SSD อาจค้างได้บางกรณี!!!

มีผู้งานงาน Windows 10 Anniversary จำนวนหนึ่งเกิดอาการใช้งานไปแล้วค้าง ซึ่งทาง Microsoft ได้ออกมามาแถลงว่า Anniversary Update นี้มีปัญหา และยังไม่มีทางแก้ไขในปัจจุบัน

Windows 10 Anniversary
ทั้งนี้ Microsoftได้ระบุว่า Windows 10 Anniversary Update ที่ติดตั้ง OS บน SSD และติดตั้ง Application บน Drive อื่นอาจเจอปัญหาค้างได้ในการใช้งานปกติ แต่ถ้าหากเข้าใช้งานแบบ Safe Mode แทนก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่ง Microsoft เองก็ยังไม่มี Patch แก้ไขปัญหานี้ในเวลานี้ และกำลังลงมือแก้ไขปัญหานี้อยู่ ณ เวลานี้