Microsoft เตือน Windows 10 Anniversary Update บน SSD อาจค้างได้บางกรณี!!!

มีผู้งานงาน Windows 10 Anniversary จำนวนหนึ่งเกิดอาการใช้งานไปแล้วค้าง ซึ่งทาง Microsoft ได้ออกมามาแถลงว่า Anniversary Update นี้มีปัญหา และยังไม่มีทางแก้ไขในปัจจุบัน ทั้งนี้ Microsoftได้ระบุว่า Windows 10 Anniversary Update ที่ติดตั้ง OS

Read more